<
Trang chủ » Tra từ
adrift  
[ə'drift]
tính từ
  • lênh đênh trôi giạt, phiêu bạt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
thả cho trôi lênh đênh
đuổi ai ra khỏi nhà sống lang bạt
trôi lênh đênh
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt