<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
adoucir  
ngoại động từ
  • làm cho dịu; làm cho mềm
thuốc mỡ làm dịu da
  • làm cho thuần hơn
làm cho phong tục thuần hơn
  • làm (giảm) bớt
làm cho bớt đau
  • làm cho bớt cứng, khử độ cứng (nước)
  • đánh bóng (kim loại, pha lê...)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt