<
Trang chủ » Tra từ
adore  
[ə'dɔ:]
ngoại động từ
  • kính yêu, quý mến
  • mê, thích, hết sức yêu chuộng, yêu thiết tha
  • (thơ ca) tôn sùng, sùng bái, tôn thờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt