<
Trang chủ » Tra từ
admittance  
[əd'mitəns]
danh từ
  • sự cho ai vào hoặc được phép vào (nhất là một nơi riêng tư)
không phận sự, xin miễn vào
miễn vào - xin đứng ngoài!
tôi không được người ta cho phép vào nhà
  • (vật lý) sự dẫn nạp; độ dẫn nạp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt