<
Trang chủ » Tra từ
administration  
[əd,minis'trei∫n]
danh từ
chịu trách nhiệm thi hành công lý, luật pháp, một lời thề
  • sự quản lý; sự quản trị
anh ta làm việc trong ban quản trị bệnh viện
trường quản trị kinh doanh
trong thời chính quyền Reagan
các chính quyền kế tiếp nhau đều không giải quyết được tình trạng khủng hoảng kinh tế của đất nước
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt