<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
administratif  
tính từ
  • quản lý
gám đốc quản lý
  • hành chính
quyền hành chính
sự phân chia về hành chính của một nước
thủ tục hành chính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt