<
Trang chủ » Tra từ
adequate  
['ædikwit]
tính từ
  • đủ, đầy đủ
số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu
  • tương xứng, xứng đáng; thích hợp, thích đáng, thoả đáng
xứng đáng với vị trí công tác của mình
những hình phạt thích đáng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt