<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
addict  
['ædikt]
danh từ
  • người nghiện (ma túy, rượu...)
người nghiện thuốc phiện
người nghiện hêrôin
  • người say mê cái gì, người quan tâm đến vấn đề gì
người mê đánh cờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt