<
Trang chủ » Tra từ
adapter  
[ə'dæptə]
danh từ
  • người phỏng theo, người sửa lại cho hợp (tác phẩm (văn học)...)
  • người làm thích nghi, người làm thích ứng
  • (kỹ thuật) thiết bị tiếp hợp, ống nối, cái nắn điện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt