<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
acquitté  
danh từ
  • người được trắng án, người được tha bổng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt