<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
acidify  
[ə'sidifai]
ngoại động từ
  • Axit hoá
nội động từ
  • thành axit, hoá chua
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt