<
Trang chủ » Tra từ
acidification  
[ə,sidifi'kei∫n]
danh từ
  • (hoá học) sự axit hoá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt