<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
acidifiant  
tính từ
  • (hoá học) axit hoá
danh từ giống đực
  • (hoá học) chất axit hoá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt