<
Trang chủ » Tra từ
achieve  
[ə't∫i:v]
ngoại động từ
  • đạt được, giành được (do nỗ lực, khéo léo, dũng cảm...)
đạt mục đích
đạt được những kết quả tốt
giành độc lập dân tộc
giành được những chiến thắng lớn
đạt được thành công, toại chí, được thanh thản tâm hồn
  • hoàn thành, hoàn tất
hoàn thành một công trình lớn
hoàn thành nhiệm vụ
tôi chỉ mới hoàn thành một nửa những điều tôi hy vọng làm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt