<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
achalandage  
danh từ giống đực
  • khách hàng
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sự chiêu khách, sự lôi kéo khách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt