<
Trang chủ » Tra từ
accept  
[ək'sept]
ngoại động từ
  • nhận, chấp nhận, chấp thuận
chấp nhận một đề nghị
nhận một món quà
nhận lời mời
  • thừa nhận
thừa nhận một sự thật
  • đảm nhận (công việc...)
  • (thương nghiệp) nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt