<
Trang chủ » Tra từ
accent  
['æksənt]
[æk'sent]
danh từ
  • trọng âm
  • dấu trọng âm
dấu sắc
dấu mũ
dấu huyền
  • giọng
nói tiếng Anh với giọng Pháp
nói giọng than van
  • ( số nhiều) lời nói, lời lẽ
anh tìm những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả
  • (âm nhạc) nhấn; dấu nhấn
  • (nghĩa bóng) sự phân biệt rõ rệt
ngoại động từ
  • đọc có trọng âm, nói có trọng âm, đọc nhấn mạnh
  • đánh dấu trọng âm
  • nhấn mạnh, nêu bật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt