<
Trang chủ » Tra từ
academy  
[ə'kædəmi]
danh từ
  • trường đào tạo đặc biệt; học viện
học viện âm nhạc
học viện hải quân/quân sự
  • trường phổ thông ở Xcốtlen
  • ( Academy) hội các học giả hoặc các nghệ sĩ xuất sắc; hội nghiên cứu văn học, nghệ thuật..., mà chức thànhviên là một vinh dự
Hàn lâm viện hoàng gia (về (nghệ thuật))
  • vườn A-ca-đê-mi (khu vườn gần A-ten nơi Pla-ton giảng (triết học)); trường phái triết học Pla-ton; môn đệ của Pla-ton
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt