<
Trang chủ » Tra từ
academic  
[,ækə'demik]
tính từ
  • thuộc (sự giảng dạy hoặc học tập ở) nhà trường, trường cao đẳng học viện; (thuộc) trường đại học
  • có tính chất học thuật
một cuộc tranh luận có tính chất học thuật
các môn học
  • lý thuyết suông, trừu tượng, không thực tế
một vấn đề thuộc lĩnh vực lý thuyết
vấn đề này là thuần túy lý thuyết
  • (văn nghệ) kinh viện
hội hoạ kinh viện
  • (thuộc) trường phái triết học Pla-ton
danh từ
  • hội viên học viện
  • viện sĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt