<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
abusif  
tính từ
  • lạm dụng
sự lạm dụng
sự dùng lạm một từ
  • (từ cũ) hão
hi vọng hão huyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt