<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
absurde  
tính từ
  • phi lý, vô lý
ý kiến vô lý
lập luận phi lý
danh từ giống đực
  • điều phi lý, điều vô lý
(triết, toán) sự chứng minh bằng phản chứng
      • (vô nhân xưng) thật phi lý, vô lý
thật vô lý khi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt