<
Trang chủ » Tra từ
absolutely  
['æbsəlu:tli]
phó từ
  • tuyệt đối, hoàn toàn
hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn trái
  • chuyên chế, độc đoán
cai trị một cách chuyên chế
  • vô điều kiện
  • (thông tục) nhất định, chắc chắn; tất nhiên; hoàn toàn như vậy, đúng như vậy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt