<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
able  
['eibl]
tính từ
  • có năng lực; có tài; lành nghề
một chủ nhiệm hợp tác xã có năng lực
một nhà văn có tài
một công nhân lành nghề
sinh viên có khả năng nhất trong lớp
có thể làm được việc gì; có đủ tư cách/thẩm quyền làm việc gì
đứa trẻ chưa biết viết
bạn có thể đến được không?
bạn có thể làm việc đó tốt hơn tôi
hậu tố
  • có một tính cách nào đó
hợp thời trang
Thoải mái
  • Có thể, cần được
Có thể ăn được
Có thể bị diệt vong
Cần được thanh toán
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt