<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
you  
[ju:]
đại từ
  • anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
tất cả các anh đều biết rằng...
hắn ta nói về anh
nếu tôi là anh
anh kia, tên anh là gì?
  • ai, người ta
ai biết đâu được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt