<
Trang chủ » Tra từ
xoè  
động từ
  • to unfold (a fan)
  • to spread; to stretch (wings, tail, fingers)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt