<
Trang chủ » Tra từ
xét đoán  
[xét đoán]
  • to judge
To judge by appearances/from experience
Looks are deceptive; appearances can be deceptive
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt