<
Trang chủ » Tra từ
whenever  
[wen'evə]
liên từ
  • bất cứ lúc nào; bất kỳ khi nào
anh có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn
  • mỗi lần, mỗi khi, hễ khi nào
mỗi lần thấy cái đó, tôi lại nhớ đến anh
mái nhà đó dột mỗi khi trời mưa
      • hoặc vào bất cứ lúc nào
cái đó không gấp lắm - chúng ta có thể làm vào tuần tới hoặc bất cứ lúc nào
phó từ
  • (diễn đạt sự ngạc nhiên) khi nào
em kiếm đâu ra thời gian để làm tất cả cái chuyện nấu nướng đó?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt