<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voussure  
danh từ giống cái
  • (kiến trúc) vồng đỉnh vòm, đường cuốn
đường cuốn cửa
  • (y học) mặt khum
mặt khum lồng ngực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt