<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voix  
danh từ giống cái
 • tiếng
sự phát ra tiếng
tiếng chim
tiếng sấm
 • giọng
giọng trẻ con
giọng đàn bà
giọng nam cao
vỡ giọng
 • (âm nhạc) bè
bài hát hai bè
 • tiếng nói, tiếng gọi
nghe tiếng nói của bạn
tiếng nói (dư luận) của quần chúng
tiếng nói của lẽ phải
tiếng gọi của lương tâm
 • (chính trị) phiếu
đi bỏ phiếu
bỏ phiếu cho một ứng viên
 • (ngôn ngữ học) dạng
dạng chủ động
dạng bị động
   • có quyền ăn nói
   • nói lấp tiếng ai
   • bằng lời nói
   • (săn bắn) sủa (chó)
   • nói rất to
   • sẵn sàng hát
   • đưa ra biểu quyết
   • đồng thanh nhất trí
đồng âm Voie .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt