<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ville  
danh từ giống cái
  • thành phố
thành phố công nghiệp
trong thành phố
thành phố mới xây dựng
ra thành phố
sống ở thành phố
cả thành phố biết tin ấy
ngoại ô của một thành phố lớn
thành phố trải rộng ra
thành phố phát triển nhanh
xây dựng một thành phố
      • thành phố Pari
      • thành phố Rôma
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt