<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Vietnamese  
[,vjetnə'mi:z]
tính từ
  • (thuộc) Việt Nam
danh từ
  • người Việt Nam
  • tiếng Việt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt