<
Trang chủ » Tra từ
vi-đê-ô  
[viđêô]
  • (tiếng Pháp gọi là Vidéo) video
Video card
Video game
Music video
Video library
They didn't know they were being videoed
I use video a lot in my teaching
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt