<
Trang chủ » Tra từ
Việt  
[việt]
  • Vietnamese
Vietnamese language; Vietnamese
His wife is a Vietnamese to the backbone/through and through; His wife is a true-born Vietnamese
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt