<
Trang chủ » Tra từ
valence  
['veiləns]
danh từ
  • (hoá học) hoá trị (khả năng của một nguyên tử kết hợp hoặc được thay thế bằng một hay nhiều nguyên tử khác so với nguyên tử hy-đrô)
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (hoá học) hoá trị (đơn vị của lực phối hợp của các nguyên tử) (như) valency
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt