<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vair  
danh từ giống đực
  • (từ cũ, nghĩa cũ) da lông sóc xám bạc
Đồng âm Verre , vers , ver , vert
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt