<
Trang chủ » Tra từ
vứt bỏ  
[vứt bỏ]
  • to throw away; to discard; to jettison
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt