<
Trang chủ » Tra từ
vận động viên  
[vận động viên]
  • athlete; sportsman; sportswoman
Coach: A person who trains or directs athletes
The prizefighter Muhammad Ali was chosen as the world's most adored athlete
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt