<
Trang chủ » Tra từ
vòng tròn  
[vòng tròn]
  • circle
To draw a circle
The chairs were arranged in a circle
To form/make a circle around somebody; To form a ring round somebody
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt