<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
utilité  
danh từ giống cái
  • sự có ích; lợi ích
không có ích gì
có ích cho ai
lợi ích của một phương pháp
  • vật có ích; của cải có ích
  • (sân khấu) vai phụ
đóng vai phụ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt