<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
United States of America  
[ju:'naitidsteits əv ə'merikə]
danh từ, viết tắt là USA
  • nước Mỹ; Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt