<
Trang chủ » Tra từ
United States  
[ju:'naitid'steits]
danh từ, viết tắt là US
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt