<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Tuesday  
['tju:zdi]
danh từ, viết tắt là Tue hoặc Tues
  • ngày thứ ba trong tuần; thứ Ba
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt