<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
troquer  
ngoại động từ
  • đổi chác, đổi
đổi một cái tủ lấy một bức tranh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt