<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
triompher  
nội động từ
  • chiến thắng, thắng
thắng đối thủ
thắng một khó khăn
đảng thắng trong cuộc bầu cử
  • thắng lợi, thành công
anh ấy thành công trong thơ ca
  • hoan hỉ, hân hoan; đắc chí
được tin những thành công ấy, bà ta hoan hỉ
anh ấy đắc chí đã được cuộc
  • (sử học) được ban thưởng vinh dự khải hoàn
      • bền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt