<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Tory  
['tɔ:ri]
danh từ
  • thành viên của Đảng Bảo thủ ( Anh)
Hội nghị của Đảng bảo thủ
tính từ
  • (thuộc) đảng Bảo thủ ( Anh)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt