<
Trang chủ » Tra từ
ton  
[tʌn]
danh từ, số nhiều tons
 • (viết tắt) tn tấn ( Anh, Mỹ)
tấn Anh ( 1016 kg)
tấn ( 1000 kg)
tấn Mỹ ( 907, 2 kg)
 • đơn vị dung tích của vật liệu (nhất là 40 phút khối gỗ)
 • (hàng hải) đơn vị đo kích cỡ của con tàu ( 1 ton = 100 phút khối)
 • (hàng hải) đơn vị đo số lượng hàng một con tàu có thể chở ( 1 ton = 40 phút khối)
 • ( số nhiều) (thông tục) nhiều, số lượng lớn
rất nhiều người
tôi đã hỏi nó rất nhiều lần
 • (nghĩa bóng) tốc độ 100 dặm Anh/giờ; đồng 100 bảng Anh
   • lái xe ở tốc độ 100 dặm/giờ hoặc nhanh hơn
   • (thông tục) chỉ trích, trừng phạt ai bằng sức mạnh, bằng bạo lực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt