<
Trang chủ » Tra từ
toà nhà  
[toà nhà]
  • tower block; building
Building glazed with reflective glass
How high is this building?
This building is ten storeys high
The next highest building in the world is ...
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt