<
Trang chủ » Tra từ
tiểu thuyết  
[tiểu thuyết]
  • novel; (nói chung) fiction
Historical/sensational novel
I'm sure this novel is under the influence of occidental detective films; I'm sure this novel is influenced by occidental detective films
To write fiction
      • Roman à clef
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt