<
Trang chủ » Tra từ
tiến sĩ  
[tiến sĩ]
  • doctor; PhD; DPhil; DSc
To receive a PhD degree in applied physics
He successfully defended a PhD thesis in genetics in 1980; He successfully defended a genetics PhD thesis in 1980
You don't need a PhD to understand that !
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt