<
Trang chủ » Tra từ
thuyền trưởng  
[thuyền trưởng]
  • captain (of a ship); skipper; master
Master's certificate
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt